SOLnetværkets historie

SOLnetværket blev etableret i 2004 i forbindelse med en strategikonference på Strategy Lab. Bag stiftelsen af SOLnetværket stod en gruppe forhenværende studerende fra Handelshøjskolen i Århus med den daværende udviklingschef ved strategy Lab, Frank Radich, i spidsen. Alle i initiativgruppen var af den opfattelse, at de efter at have afsluttet deres uddannelse havde et forsat behov for en kontinuerlig opdatering af ny viden indenfor strategi, organisation og ledelse. Dette var grundlaget for skabelsen af SOLnetværket, hvis formål var ”at fremme medlemmernes viden om de senest anerkendte teorier og best practices indenfor strategi, organisation og ledelse”. SOLnetværket var således fra start et fagligt forankret netværk.

Siden SOLnetværkets opstart, har SOLnetværket haft en stærk tilknytning til Århus, hvor foreningens aktiviteter har fundet sted. Herunder har en tæt kontakt til blandt andre Handelshøjskolen i Århus været af uvurderlig betydning både som inspirationskilde og som aktiv deltager i form af bl.a. oplægsholdere. Her skal specielt institut for ledelse, Strategy Lab og ASB Alumniforeningen fremhæves.

Den 1. februar 2005 blev SOLnetværkets bestyrelse konstitueret, og det var med en vis spænding, at det første arrangement løb af stablen den 19. april 2005. Heldigvis viste det sig at være en stor succes på flere niveauer, da ca. 100 personer blev inspireret og udfordret af Jens Bjerg fra Schouw A/S og Niels Villemoes fra Handelshøjskolen, der talte om ledelse ud fra hver deres perspektiv. Arrangementet blev afholdt i Danske Banks flotte lokaler i Kannikegade i Århus.

Efterfølgende er der blevet til en række arrangementer i SOLnetværket regi. Temaerne har varieret meget, men alle har de omhandlet relevante emner indenfor strategi, organisation og ledelse. Se eksempler på forhenværende foredragsarrangementer her.

Et særligt kendetegn for SOLnetværket har hidtil været, at netværket har været en non-profit organisation, som har baseret sig på frivillig arbejdskraft. Dette gælder både for folkene i SOLnetværkets bestyrelse samt foredragsholdere, som alle har været med til at forme netværket til det det er i dag. Dette har også været en betydelig årsag til det relativt lave medlemskontingent, som har karakteriseret SOLnetværket.

Mange virksomheder såvel som private har i tidens løb tilkendegivet deres positive holdninger til SOLnetværket. Fælles har bl.a. været, at SOLnetværket ses som et unikt koncept, der dækker et stigende behov blandt erhvervsfolk om konstant at være fagligt opdateret med de nyeste teorier og praktiske redskaber indenfor det relativt snævre fagområde, der benævnes strategi, organisation og ledelse.

I februar 2009 overtog en ny bestyrelse hvervet med videreførelsen af SOLnetværket, og det har igennem en arbejdsproces strækkende sig over godt to måneder ledt til den profil, som i i store træk karakteriserer SOLnetværket i dag. Der har herefter været løbende udskiftning i bestyrelsen som hele tiden arbejder med forbedringstiltag, med udgangspunkt i den kapacitet som en frivillig bestyrelse kan lægge.  

Læs mere om SOLnetværkets nuværende profil her

SOLnetværket | E-Mail: kontakt@SOLnetvaerket.dk |

SOLnetvaerket.dk på Linked In