Generalforsamling den 19. marts 2024 2024-03-03T17:51:24+01:00

Project Description

SOLnetværkets Generalforsamling afholdes den 19.3.2024 kl. 19.00 til 20.00

Solnetværkets Generalforsamling 2024 med vigtige temaer til diskussion.

Tilmelding obligatorisk – på knappen nedenfor.

Billetpris: 0,00 kr.

Alle kan deltage – brug rabatkode Gæst.

BILLETSALGET ER STARTET

BESKRIVELSE

kl. 19.00 – 20.00

SOLnetværket afholder sin ordinære generalforsamling.

Der er to væsentlige forslag til behandling; enten skal der dannes en helt ny bestyrelse eller også skal SOLnetværket ophøre som forening.

Alle kan deltage, men kun medlemmer har stemmeret. Medlemmer er de, der har deltaget i Solnetværkets arrangement(er) tidligere. Tilmelding obligatorisk uanset status.

Agenda

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab og fremlægger budget for næste år
 4. Behandling af indkomne forslag (se beslutningsforslag nedenfor)
 5. Fastlæggelse af kontingent for næste år
  • Dette foreslås fastholdt (se beslutningsforslag nedenfor, kun relevant for 1. punkt)
 6. Valg af bestyrelse
  • Formand og kasserer går af (se beslutningsforslag nedenfor)
 7. Valg af revisor
  • Revisor vil gerne fortsætte ét regnskab mere
 8. Eventuelt

Beslutningsforslag:

1. Nyopstilling af Bestyrelsen

Idet bestyrelsen træder af (for begrundelse, se forslag 2) foreslås det, at bestyrelsen bliver bemandet med nye folk på de ledende poster, idet hverken formand eller kasserer ønsker at genopstille og bestyrelsen har ikke kunnet finde kandidater.

Forslag til Formand og til Kasserer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12. marts – og skal fremsendes til kontakt@solnetvaerket.dk.

Det skal oplyses, at der for posten Formand må forventes en minimums arbejdsindsats i størrelsesordenen 20-30 timer årligt og for Kasserer/IT-chef må forventes en 30-50 timer årligt.

Også 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer ønskes indvalgt – arbejdet her er primært som arrangementskoordinator, opstilling af nye projekter etc. Der må forventes også her minimum 30-40 timer per år inklusiv deltagelse i arrangementerne. Bedes også fremsendt til ovenstående mailadresse.

Der er i alle rollerne rig mulighed for at arbejde med kreativitet, IT, salg og digital markedsføring (hjemmeside opsætning, LinkedIN, mail-kampagner etc.) og samle lidt erfaringer ind ad den vej.

Bestyrelsen kreerer 4 arrangementer om året, samt en generalforsamling, der oftest holdes sammen med årets første arrangement.

Kandidaterne bør møde på generalforsamlingen, således disses motivation og planer kan blive bekendtgjort for foreningen og således at et evt. valg kan blive bekræftet af kandidaten, samt at en fornuftig overdragelsesplan kan aftales med den siddende bestyrelse (så vi kan sikre kontinuitet og mindske læringskurven etc. Det vil den siddende bestyrelse gerne bidrage til).

2. Lukning af SOLnetværket

Bestyrelsen har efter lang tids grundig overvejelse nået det frem til den konklusion, at det ikke længere giver megen mening at fortsætte foreningens aktiviteter. Vi har gennem adskillige år set nedgang i deltagerantallet til vore arrangementer og har længe haft et niveau, hvor foreningens organisation og arbejdsindsats ikke står mål hermed. Sidste års medlemsundersøgelse bekræftede at arrangementerne overvejende har det indhold og de øvrige parametre (pris, tidspunkt etc.), som medlemmerne efterspørger. Men fremmødet svigter alligevel.

Bestyrelsen foreslår hermed, at SOLnetværket lukker og at foreningen ophører.

Såfremt forslag 2 vedtages, vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær general forsamling, hvis formål er at bekræfte denne beslutning iht. Foreningens vedtægter. Først da, kan dette vedtages endeligt.

Den pt. siddende bestyrelse vil varetage foreningens nedlukning på bedste vis og sikre overholdelse af alle regler (lovpligtige, interne). På denne ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen i så fald fremlægge nogle punkter til drøftelse ang. den praktiske nedlukning.

2a) Der er et ønske i bestyrelsen om at ville fortsætte netværket under private former uden forening, men med det formål at mødes et par gange årligt for udveksling af erfaringer m.v. Skulle lukning blive vedtaget, vil disse bestyrelsesmedlemmer tage initiativ til dannelse af denne gruppe.

Bemærk: Såfremt forslag 1 ikke kan vedtages grundet manglende bemanding på de ledende poster, er forslag 2 automatisk vedtaget, idet foreningen ikke kan eksistere lovligt uden en tegnende bestyrelse.

PROGRAM

Program:

19.00 Velkomst

19.05 Generalforsamling ift. agenda ovenfor, samt diskussion

20.00 Slut

STED

Impresion

Gunnar Clausens Vej 19 B
8260 Viby J

RELATERET ARRANGEMENTER