VEDTÆGTER 2019-06-04T15:40:37+01:00

VEDTÆGTER FOR SOLNETVÆRKET

§1 – Navn

Foreningens navn er:
SOLnetværket (SOL er forkortelsen for strategi, organisation og ledelse)

§2 – Hjemsted

Foreningens hjemsted er Århus.

§3 – Formål

SOLnetværkets hovedformål er, at fremme medlemmernes viden om de seneste anerkendte teorier og best practice indenfor strategi, organisation og ledelse samt at etablere et netværk mellem foreningens medlemmer, således at gode praktiske erfaringer med strategi, organisation og ledelse kan udveksles mellem foreningens medlemmer.

Foreningen skal:

 1. Sikre afholdt minimum 2 årlige arrangementer indenfor emnet strategi, organisation og ledelse, med udgangspunkt i forskning eller best practice indenfor området
 2. Opmuntre medlemmerne til fri udveksling af arbejdsmetoder og problemløsning indenfor strategi, organisation og ledelse, herunder sikre foreningens medlemmer mulighed for at netværke i forbindelse med arrangementer.
 3. Sikre kendskab til foreningens aktiviteter hos foreningens medlemmer, udvalgte virksomheder samt alumner og studerende ved Aarhus Universitet, med særligt fokus på Cand. Merc. og HD-studierne.

§4– Foreningens organisation

Foreningen er uafhængig og selvstændig. Foreningen samarbejder dog med ASB Alumni omkring markedsføring og arrangementer. Foreningen organiserer sig ved hjælp af arbejdsgrupper og ad hoc udvalg.

Bestyrelse

Bestyrelsen er SOLnetværkets ledende organ, og dens afgørelse er endelig. Bestyrelsens afgørelser kan ankes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal bestå af 5-7 personer, der skal være medlemmer af SOLnetværket: Formand, næsteformand, kasserer, samt 2-4 medlemmer.
Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at enten formand eller næstformand, kasserer er på valg skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter

Der kan vælges to suppleanter til bestyrelsen, hvoraf det skal fremgå hvem der er 1. suppleant og 2. suppleant. Suppleanter vælges for ét år af gangen. Ved et bestyrelsesmedlems afgang inden medlemmets toårige valgperiode er udløbet, indtræder 1. suppleant som fuldgyldigt medlem indtil udløbet af det afgående medlems valgperiode.

Funktion

Bestyrelsen holder møder efter behov. Formanden, eller tre medlemmer af bestyrelsen, kan på et hvilket som helst tidspunkt indkalde til møde.
Når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, er bestyrelsen beslutningsdygtig. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed udgør formandens stemme udslaget. Suppleanter har mødeadgang på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, men har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne, medmindre de overtager et fraværende bestyrelsesmedlems stemmeret. Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen, dog vedrørende økonomi enten af formanden eller kassereren. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen nedsætter selv udvalg, som efter bestyrelsens opfattelse er relevante.

§5 – Medlemskab

Alle med teoretisk og/eller praktisk erfaring med strategi, organisation og ledelse på et fagligt niveau svarende til Cand. Merc., HD eller MBA, kan optages som medlemmer og vil være underkastet foreningens vedtægter. Denne vurdering foretages af den siddende bestyrelse, som skriftligt skal begrunde for afslag. Afslag skal forelægges den næstkommende generalforsamling såfremt ansøgeren ønsker dette. Medlemskabet må ikke bruges i kommercielt øjemed. Ved udeblivelse og framelding senere end kl. 12.00 dagen før et arrangement skal der betales et No-show gebyr på 100 kr, som bestyrelsen indkræver.

Optagelse

Indmeldelse sker til den til enhver tid siddende kasserer. Medlemskab er først gyldigt, når kontingentet er betalt.

Udmeldelse

Et medlem kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt udmelde sig af SOLnetværket. Udmeldelse fritager ikke for betaling af eventuelt skyldigt kontingent, og giver ikke ret til nogen form for dekort i allerede indbetalt kontingent eller andel i foreningens værdier.

Eksklusion

Eksklusion af foreningens medlemmer kan bestemmes med kvalificeret flertal på 2/3 af de medlemmer, der deltager på årsmødet. Eksklusion kan finde sted hvis et medlem på en særlig grov måde har optrådt uforeneligt med foreningens virke eller har gjort sig skyldig i grov krænkelse af foreningen eller dens medlemmer.

§6 – Kontingent

Kontingentet til SOLnetværket fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen gældende for det følgende regnskabsår. Kontingentet er fastsat til 500,- kr. pr. år eller 125,- kr. pr. arrangement. Fuldtidsstuderende dog 250-, kr. pr. år eller 62,50,- kr. pr. arrangement. Bestyrelsen beslutter opkrævningsmetode. Kontingentet dækker alene for medlemskab i det pågældende regnskabsår indbetalingen er sket. Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen nedsætte kontingentet for særlige grupper. En sådan nedsættelse skal godkendes på første efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent. Suppleanter betaler fuld pris.

§7 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er SOLnetværkets højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af første kvartal og bekendtgøres skriftligt, eller på foreningens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.  Foreløbig dagsorden til generalforsamling udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt, der skal være dateret. Dog kan hvert medlem ikke repræsentere mere end 4 stemmer udover sin egen. Fuldmagten må ikke være ældre end 1 år.

Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab og fremlægger budget for næste år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent for næste år
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

§8 – Procedure for generalforsamling

Referat af generalforsamlingens forhandlinger tages af en af generalforsamlingen valgt referent. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten.

§9 – Afstemning

Afstemning foregår ved håndsoprækning; ved personvalg dog altid skriftligt medmindre alle accepterer valg ved håndsoprækning. Afstemninger ved håndsoprækning kan gøres skriftlige, når dette kræves af blot et af de tilstedeværende medlemmer. En liste over samtlige kandidater til bestyrelsen og revisorposten skal på selve generalforsamlingen gøres tilgængelig for foreningens medlemmer. Stemmeret kan udøves på generalforsamlingen ved personlig tilstedeværelse, eller ved skriftlig fuldmagt til en person, der selv er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

§10 – Økonomi

På generalforsamlingen fremlægges foreningens regnskab og budget til godkendelse. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og revideres af den på forrige årsmøde valgte revisor. Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen, dog vedrørende økonomi af både formanden og kassereren. Foreningens formue anbringes i Danske Bank.

§11 – Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale for indgåede forpligtelser.

§12 – Ændring af vedtægter og opløsning

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de på årsmødet tilstedeværende medlemmer.

Foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden – med mindst 14 dages mellemrum – følgende møder, på hvilke mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer for. Eventuel formue skænkes til velgørende formål efter beslutning på det sidste møde.

§13 –Vedtagelse og ikrafttrædelsesbestemmelse

Vedtægterne blev vedtaget i denne form på SOLnetværkets generalforsamling 17. februar 2009. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen.